Cecilie
Cor­nett

Vi skal skabe godt, sprudlende og bæredygtigt liv. For børn, fam­i­li­er, pro­fes­sionelle, ledelse og organ­i­sa­tion­er. Det er målet og vejen der­hen. Der­for skal det vi gør sam­men være enkelt og levende.

Super­vi­sion af fag­per­son­er, ledelse og plejefamilier

Det han­dler om læring.

At være sam­men om at udvikle de spørgsmål, eller tvivl på veg­ne af det der møder dig, når du er på arbejde.

Effek­ten af det hele skal være at du kan tage kloge valg.

Valg for klien­ter, sager, arbe­jd­sre­la­tion­er, samar­be­jde og din måde at stå i det hele. 

At træne opmærk­somhe­den på, at vi som pro­fes­sionelle forpligter os på at holde os vågne, så vi sikr­er hinan­den aldrig at holde op med at stille spørgsmål til os selv, og de valg vi træf­fer på veg­ne af vores forståelser, arbe­jde og opgaver.

Som pro­fes­sionelle er det netop de valg vi skal blive vildt skarpe på: Hvor­for gør jeg, som jeg gør? Hvad bet­jen­er netop det valg? 

Sådan så vi ikke gror fast i vores egne erfaringer, van­er og metoder, men der­i­mod bliv­er ved at gøre det, der skal til netop nu. At kunne være føl­somme og respon­sive på, hvad det vi nu støder på kræver af os, og vores faglighed.

For­di det vi gør udelukkende han­dler om, hvilken effekt det har i praksis.

Super­vi­sion er også træn­ing i, at kunne gøre det selv. Super­vis­ere sig selv, og andre. Både enkeltvis og i grupper.

Så super­vi­sion er en træn­ing i at kende og kunne forskel­lige greb til, hvilke rel­e­vante for­mater super­vi­sion kan have.

Parter­api

For de fleste af os er det svært at kon­tak­te en pro­fes­sionel, når det netop han­dler om parforholdet.
At opleve kris­er og prob­le­mer i par­forhold­et er lige så almin­deligt, som det er svært. Svært for­di det ofte er for­bun­det med et tabu, når vi ikke oplever at kunne finde ud af at være par.
At skulle dele alt det kaos ma oplever ikke selv at kunne få styr på  vækker for de fleste både usikker­hed og frygt.
 
I møder mig før, under eller efter krisen.
Måske med håb for at blive sam­men, og blive bedre til det, og måske med håb om at kunne skilles i et samar­be­jde med hinanden.
Måske har I helt forskel­lige ambi­tion­er: Den ene vil skilles, den anden håber.
Alle for­mer for kris­er hør­er til i parsamtalerne.
Uanset hvad I står med han­dler parter­api om at genetablere tryghed og kon­takt. At sam­tale på styrede måder om det, der er vigtigt for jer hver i sær, for at få mere forståelse og handlekraft.
Sam­talerne kan også udelukkende være at få hjælp til at fordybe jeres forhold, så det der er væsentligst igen kom­mer helt i fokus.

Ter­apeutiske samtaler

Alle kan have brug for sam­taleter­api. Gode sam­taler bliv­er man klogere af, for­di det er undersøgelse.

Man under­søger alt det, der er rel­e­vant for det, man gerne vil forstå, som man er i tvivl om, eller som virke­lig gør ondt og som man er alene med.

Det kan være pro­fes­sionelle sam­taler som han­dler om arbe­jdet. Både konkrete prob­lem­still­inger eller det, der påvirk­er dig. Og hvor fokus er, at gøre noget konkret og kunne ændre det du står i, i en bedre retning.

Det kan være sam­taler, der han­dler om pri­vate og følelses­mæs­sigt stærke dilem­maer i livet. Når syg­dom og kris­er og død ram­mer fam­i­li­er, de svære valg i livet og når livet gør ondt.

At kunne stå i det, eller bare hjælpe sig selv og dem man er tæt på.

Sam­taler han­dler ofte om lidt af det hele. Sam­men­brud, stress, tvivl og kris­er. Alt det der har effekt på dine tanker om dig selv, dine arbe­jdsvilkår og måske kræver helt nye opmærk­somhed­er og handlinger.

Under­vis­ning

Jeg arbe­jder udfra et ufrav­igeligt prin­cip i under­vis­nin­gen: For­men skal passe til ind­hold­et, når vi underviser.

Det bety­der også at det faglige ind­hold skal være let tilgæn­geligt og formes efter den kon­tekst det skal virke i.

Under­vis­ning er der­for en form for dia­log, der med eksem­pler og erfaringer, spørgsmål og reflek­sion­er skal gøre det nemt at gen­t­age det rel­e­vante i din egen praksis.

Med andre ord er det vigtig­ste at lære, at vi skal være så stærkt loyale over­for det vi skal lykkes med, (udviklingsmålet, temaet, mødet, sagen, læringsmål, samar­be­jdet etc.) at vi gen­nemtænker for­men, for at lykkes bedst muligt med det vi vil.

Det bety­der at under­vis­ning ikke er slides og oplæg, der står alene, men der­i­mod noget der med det samme skal bringes i spil. 

Under­vis­ning skal være træn­ing i det, I gerne vil udvikle og på de mest lev­ende måder bringe det direk­te ind i jeres erfaringer med praksis.

Organ­i­sa­tions-udvikling/ samarbejde/ kriser/ konsultationer

At skabe samar­be­jde og engage­ment er altid den vigtig­ste dagor­den. Uanset hvilken opgave, vi bliv­er sat på.

Om vi skal lykkes med foræl­dresamar­be­jde, ledelse, under­vis­ning, ter­api, pæd­a­gogisk arbe­jde med børn og unge, organ­i­sa­tions­foran­dringer eller andre opgaver er vores opgave altid at vi får skabt lyst til at dem vi møder vil være med, og at de kan se sig selv i opgaven.

Det han­dler i høj grad om at kunne arbe­jde anerk­endende i prak­sis. Alt­så reelt skabe anerk­endelse og dermed åben­hed for at dem vi samar­be­jder med har mod på at lave ændringer og være med på en arbejdsindsats.

Det er opgaven jeg kan hjælpe jer med: At komme med fagligt begrund­ede ind­puts og spørgsmål, som gør det muligt for jer at opdage, hvad I behøver at gøre og ikke gøre, så dem I samar­be­jder med (bar­net, fam­i­lien, ledelsen, de andre teams, sags­be­han­dler, skolen etc.) får lyst til at ville samarbejde.

 

Befri sam­tal­en

Grund­bog i pro­fes­sionelle samtaler

Bogen er et opgør med idéen om, at vi kan skabe gode, brug­bare sam­taler med metoder.

Vi taler ist­edet for, at gode, brug­bare sam­taler kom­mer af af være ufrav­igelige på, at holde øje med effek­ten af det vi får gjort. Er det rel­e­vant, det der sker i forhold til vores idé om for­mål? Det skær­p­er bogen dig til at være god til. Alt­så at udfor­dre det du ple­jer, med spørgsmål.
 
Bogen er en sam­ling af konkrete greb, der udelukkende har til hen­sigt at skærpe dig i dine sam­taler.
Du dykker ned i bogen der, hvor du trænger til ideer og hvor du er mest i tvivl.

Om Cecilie

Cecilie Cor­nett er gen­nem sin uddan­nelse og sin prak­sis­er­far­ing at beteg­ne, som en af de mest kom­pe­tente psykologer inden for det sys­temiske og nar­ra­tive felt. Cecilie Cor­nett for­mår at bringe sin faglighed og erfar­ing kreativt i spil i organ­isatoriske kon­tek­ster, hvor hun med sine dial­o­giske færdighed­er løs­er tunge og rela­tionelle prob­lem­still­inger lige­som hun skaber udvikling og process­er med effek­ter. Cecilie Cor­nett er sam­tidig i stand til, enkelt, at formi­dle sine erfaringer og teo­retiske bag­grund i kur­sus­sam­men­hænge, som gør for­løbene lev­ende, nærværende og rel­e­vante for de delt­a­gende. 

Cecilie Cor­nett skaber tillid og har sam­tidig evnen til at udfor­dre sine klien­ter på en måde, så de får øje på nye aspek­ter af sit­u­a­tion­er og dem selv. 

– af udviklingchef Klaus Bak­dal