Cecilie
Cor­nett

Vi skal skabe godt, sprudlende og bæredygtigt liv. For børn, fam­i­li­er, pro­fes­sionelle, ledelse og organ­i­sa­tion­er. Det er målet og vejen der­hen. Der­for skal det vi gør sam­men være enkelt og lev­ende.

Super­vi­sion af ledelse, fag­per­son­er og ple­je­fam­i­li­er

Det han­dler om læring. At være sam­men om at udvikle de spørgsmål, eller tvivl på veg­ne af det der møder dig, når du er på arbe­jde. Så du kan tage kloge valg.

Valg for klien­ter, sager, arbe­jd­sre­la­tion­er, samar­be­jde og din måde at stå i det hele. 

At træne opmærk­somhe­den på, at vi som pro­fes­sionelle forpligter os på at holde os vågne, så vi sikr­er hinan­den aldrig at holde op med at stille spørgsmål til os selv, og de valg vi træf­fer på veg­ne af vores forståelser, arbe­jde og opgaver.

Som pro­fes­sionelle er det netop de valg vi skal blive vildt skarpe på: Hvor­for gør jeg, som jeg gør? Hvad bet­jen­er netop det valg? 

Sådan så vi ikke gror fast i vores egne erfaringer, van­er og metoder, men der­i­mod bliv­er ved at gøre det, der skal til netop nu. At kunne være føl­somme og respon­sive på, hvad det vi nu støder på kræver af os, og vores faglighed.

For­di det vi gør udelukkende han­dler om, hvilken effekt det har i prak­sis.

Super­vi­sion er også træn­ing i, at kunne gøre det selv. Super­vis­ere sig selv, og andre. Både enkeltvis og i grup­per.

Så super­vi­sion er en træn­ing i at kende og kunne forskel­lige greb til, hvilke rel­e­vante for­mater super­vi­sion kan have.

Parsam­taler

Det er svært at kon­tak­te en pro­fes­sionel, når det netop han­dler om par­forhold­et.
At opleve kris­er og prob­le­mer i par­forhold­et er lige så almin­deligt, som det er svært. Svært for­di det ofte er for­bun­det med et tabu, når vi ikke oplever at kunne finde ud af at være par. At skulle dele ud af følelser og erfaringer over­for en ukendt er nærmest end­nu sværere og vækker for de fleste både usikker­hed og frygt.
Frygt for at blive udstil­let som lat­terlig, inkom­pe­tent og uforståelig, sam­men med en part­ner der helt sikkert ser ver­den fra et andet sted.
I møder mig før, under eller efter krisen.
Måske med håb for at blive sam­men, og blive bedre til det, og måske med håb om at kunne skilles.
Måske har I helt forskel­lige ambi­tion­er: Den ene vil skilles, den anden håber.
Alle for­mer for kris­er hør­er til i parsam­talerne.
Uanset hvad I står med han­dler sam­talerne om at genetablere tryghed og kon­takt. At sam­tale på styrede måder om det, der er vigtigt for jer hver i sær, for at få mere forståelse og han­dlekraft.
Sam­talerne kan meget vel udelukkende være at få hjælp til at fordybe jeres forhold, så det der er væsentligst igen kom­mer helt i fokus.

Sam­taler

Gode sam­taler bliv­er man klogere af, for­di det er under­søgelse.

Man under­søger alt det, der er rel­e­vant for det, man gerne vil være klarere på, som man er i tvivl om, eller som virke­lig gør ondt og som man er alene med.

Det kan være pro­fes­sionelle sam­taler som han­dler om arbe­jdet. Både konkrete prob­lem­still­inger eller det, der påvirk­er dig. Og hvor fokus er, at gøre noget konkret og kunne ændre det du står i, i en bedre ret­ning.

Det kan være sam­taler, der han­dler om pri­vate og følelses­mæs­sigt stærke dilem­maer i livet. Svære valg og over­gange eller bare, når livet gør ondt. At kunne stå i det, eller hjælpe sig selv og dem man er tæt på.

Eller sam­taler der han­dler om lidt af det hele. Sam­men­brud, stress, tvivl og kris­er. Der har effekt på dine tanker om dig selv, dine arbe­jdsvilkår og måske kræver helt nye opmærk­somhed­er og han­dlinger.

Under­vis­ning

Jeg arbe­jder udfra et ufrav­igeligt prin­cip i under­vis­nin­gen: For­men skal passe til ind­hold­et, når vi under­vis­er.

Det bety­der også at det faglige ind­hold skal være let tilgæn­geligt og formes efter den kon­tekst det skal virke i.

Under­vis­ning er der­for en form for dia­log, der med eksem­pler og erfaringer, spørgsmål og reflek­sion­er skal gøre det nemt at gen­t­age det rel­e­vante i din egen prak­sis.

Med andre ord er det vigtig­ste at lære, at vi skal være så stærkt loyale over­for det vi skal lykkes med, (udviklingsmålet, temaet, mødet, sagen, læringsmål, samar­be­jdet etc.) at vi gen­nemtænker for­men, for at lykkes bedst muligt med det vi vil.

Det bety­der at under­vis­ning ikke er slides og oplæg, der står alene, men der­i­mod noget der med det samme skal bringes i spil. 

Under­vis­ning skal være træn­ing i det, I gerne vil udvikle og på de mest lev­ende måder bringe det direk­te ind i jeres erfaringer med prak­sis.

Organ­i­sa­tions-udvikling/ samarbejde/ kriser/ kon­sul­ta­tion­er

At skabe samar­be­jde og engage­ment er altid den vigtig­ste dagor­den. Uanset hvilken opgave, vi bliv­er sat på.

Om vi skal lykkes med foræl­dresamar­be­jde, ledelse, under­vis­ning, ter­api, pæd­a­gogisk arbe­jde med børn og unge, organ­i­sa­tions­foran­dringer eller andre opgaver er vores opgave altid at vi får skabt lyst til at dem vi møder vil være med, og at de kan se sig selv i opgaven.

Det han­dler i høj grad om at kunne arbe­jde anerk­endende i prak­sis. Alt­så reelt skabe anerk­endelse og dermed åben­hed for at dem vi samar­be­jder med har mod på at lave ændringer og være med på en arbe­jdsind­sats.

Det er opgaven jeg kan hjælpe jer med: At komme med fagligt begrund­ede ind­puts og spørgsmål, som gør det muligt for jer at opdage, hvad I behøver at gøre og ikke gøre, så dem I samar­be­jder med (bar­net, fam­i­lien, ledelsen, de andre teams, sags­be­han­dler, skolen etc.) får lyst til at ville samar­be­jde.

 

Befri sam­tal­en

Grund­bog i pro­fes­sionelle sam­taler

Bogen er et opgør med idéen om, at vi kan skabe gode, brug­bare sam­taler med metoder.

Vi taler ist­edet for, at gode, brug­bare sam­taler kom­mer af af være ufrav­igelige på, at holde øje med effek­ten af det vi får gjort. Er det rel­e­vant, det der sker i forhold til vores idé om for­mål? Det skær­p­er bogen dig til at være god til. Alt­så at udfor­dre det du ple­jer, med spørgsmål.
 
Bogen er en sam­ling af konkrete greb, der udelukkende har til hen­sigt at skærpe dig i dine sam­taler.
Du dykker ned i bogen der, hvor du trænger til ideer og hvor du er mest i tvivl.

Om Cecilie

Cecilie Cor­nett er gen­nem sin uddan­nelse og sin prak­sis­er­far­ing at beteg­ne, som en af de mest kom­pe­tente psykologer inden for det sys­temiske og nar­ra­tive felt. Cecilie Cor­nett for­mår at bringe sin faglighed og erfar­ing kreativt i spil i organ­isatoriske kon­tek­ster, hvor hun med sine dial­o­giske færdighed­er løs­er tunge og rela­tionelle prob­lem­still­inger lige­som hun skaber udvikling og process­er med effek­ter. Cecilie Cor­nett er sam­tidig i stand til, enkelt, at formi­dle sine erfaringer og teo­retiske bag­grund i kur­sus­sam­men­hænge, som gør for­løbene lev­ende, nærværende og rel­e­vante for de delt­a­gende. 

Cecilie Cor­nett skaber tillid og har sam­tidig evnen til at udfor­dre sine klien­ter på en måde, så de får øje på nye aspek­ter af sit­u­a­tion­er og dem selv. 

– af udviklingchef Klaus Bak­dal